Filosofie taekwondo

Nejdříve si položme otázku: Čím je filosofie taekwondo tak zvláštní? Jestliže se učíme filosofii z knih, máme sklon takto získané poznatky velice rychle zapomenout, protože tyto informace nemají často přímý vztah k našemu aktuálnímu životu. Ale jakmile je taekwondo spojeno s naším životem, nemůžeme jen tak jeho filosofii zapomenout, tak jako každý jeho pohyb.

CO JE TO TAEKWONDO?

Taekwondo je komplexní sebeobraný systém a navíc také činnost, s jejíž pomocí lze dosáhnout duchovních čílů cvičence. Všechny pohyby taekwondo v zásadě pramení z lidského pudu sebezáchovy a potřeby sebeobrany. S rostoucímy potřebami byly do taekwondo zakomponovány další pozitivní prvky. Ty vedou nakonec v posledním stadiu k dokonalosti k překonání vlastního omezeného ega, čímž taekwondo dostává filosofický rozměr.

Název taekwondo se skládá ze tří slov: 
Tae – systém technik nohou
Kwon – systém technik rukou
Do – cesta, způsob života

Taekwon znamená fyzickou formu umění, do pak vnitřní - duchovní formu umění. Je to cesta sebezdokonalování se prostřednictvím vnitřní práce – zápasu mezi temnými a světlými stránkami našeho bytí.

Pro dosažení nejvyššího stavu mysli je potřebné, aby se cvičenec neustále snažil bojovat a volit mezi skutečností a iluzemi, správnou a nesprávnou cestou. Jako podpůrný prvek tohoto procesu je často používaná meditace, která je základním elementem pro dosažení nejvyššího stavu mysli. Hlavním cílem mysli je dosáhnout osvícení. Výsledkem této kombinace fyzického a mentálního tréninku je kultivace charakteru a objevení ideální střední cesty v životě. Taekwondo můžeme tedy definovat jako filosoficko-fyzicko-duševní aktivitu, prostřednictvím které může cvičenec dosáhnout nejvyšší úrovně sjednocení těla, mysli a ducha.

ETIKA A ETIKETA

Nejcennější přínos taekwondo ztělesňuje etiketa, pravidla, která usměrňují cvičencovo chování a přístup až do hloubky srdce. Taekwondo rozvíjí skromnost v chování, zdravé sebevědomí, pocit sounáležitosti a organizovanost. Formality uvnitř systému taekwondo plodí obětavost, laskavost a ohleduplnost.

Cvičenec taekwondo by měl žít v souladu s vysokými etickými nároky, je třeba však nezbytné etiketu nechápat jako bezmyšlenkovité vykonávání předepsaných formalit, ale každou poklonu či rituál vykonat opravdově, celým srdcem, pouze pak může mít etiketa význam a pozitivní dopad na cvičence. Při pozdravu kyongne je třeba, vždy v sobě projevit úctu a zdvořilost k partnerovi, či učiteli, nebo k dojang (místo k tréninku). Je bezúčelné vykonávat úklony a při tom v sobě nepocítit pokoru a upřímnou zdvořilost. Pozdrav kyongne se skládá ze dvou slov: kyong: úcta, ne: zdvořilost, etika.

Pravidla / zásady etikety:

Pozdrav kyonge se vykonává při vstupu i odchodu z tělocvičny – dodžang; při příchodu k trenérovi, jakož i při odchodu od něj; při započetí a ukončení cvičení se spolucvičencem, při započetí a ukončení souborného cvičení.

Etický kodex taekwondo

Každý cvičenec taekwondo by měl být: disciplinovaný, skromný, trpělivý, poctivý, spravedlivý, ohleduplný, zdvořilý, usilovný,.

Taekwondista nesmí taekwondo zneužívat (použití jen v případě sebeobrany).

Taekwondista musí mít respekt před nositelem vyššího technického stupně.

(Pro podrobný výčet viz Etika cvičence

FILOSOFIE A VÝZNAM DOBOKU

Když cvičenec začíná cvičit taekwondo, poprvé si oblékne Dobok. Dobok je oblek, který procházel Koreou celá staletí, je symbolem ducha Koreje. Dobok je bílý a vždy čistý. Čistota symbolizuje čistotu člověka, jeho čistou mysl a zároveň úctu k tradicím a Koreji. Bílá barva je symbolem vše obklopujícího vesmíru. Dobok se skládá z kalhot, vrchního dílu a pásku. Cvičenec, který si obléká Dobok, by si měl uvědomit, že si neobléká obyčejný sportovní oblek, ale oblek, kterým k němu promlouvá Korea, historie a duch taekwondo. To je zavazující okamžik. Člověk, jenž si oblékne Dobok se zavazuje hledat cestu k sobě samému, k druhým a především k míru.

FILOSOFIE A VÝZNAM TII (PÁSEK)

Středem lidského těla je pas. V pase je soustředěno centrum energie. Pásek má toto centrum zdůraznit. Horní část obleku taekwondo (Dobok) představuje Nebe, spodní část představuje Zemi. Na cestě mezi Nebem a Zemí je člověk. Člověk je páskem, stejně jako pásek je člověkem (zjednodušeně, jakou barvu pásku nosím, takový jsem člověk). Z praktického hlediska se pásek využívá k upevnění horní části obleku taekwondo. Pásek má šest barev: bílou, žlutou, zelenou, modrou, červenou a černou. Bílá a černá barva představuje Jin a Jang, slunce a měsíc, den a noc, začátek a konec. Uzel na pásku je umístěn na energetickém bodě celého těla. Tento uzel symbolizuje víru v lidské schopnosti a dovednosti, a lidskou energii. Každý cvičenec by měl mít takové schopnosti a dovednosti (i morální), jakou má barvu pásku. Taekwondo není jen sportem, ale i cestou životem (Do). A na to je třeba myslet vždy, když si pásek přivazuji k svému tělu, neboť v tu dobu mým tělem proudí energie života. Stejně jako ve svém životě svým chováním ovlivňuji energii vesmíru.